100% chất thải nguy hiểm tại TP Hồ Chí Minh được xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường

Công ty xử lý chất thải công nghiệp Hà Nội Mới11/12/17 08:04 GMT+72 liên quanGốcUBND TP Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hiểm, chất thải y tế nguy khốn trên địa bàn, với mục tiêu đảm bảo 100% chất thải nguy nan, chất thải y tế nguy hại phát sinh được thu gom, vận chuyển và xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường.

so sánh với các cơ sở y tế công lập, từ ngày 1-6-2018, thực hiện xã hội hóa công đoạn vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy nan chiếm 30% tổng mức giá vận chuyển, xử lý; thị trấn bao cấp công đoạn vận chuyển, xử lý chất thải y tế gian nguy chiếm 70% tổng mức giá vận chuyển, xử lý. Từ ngày 1-6-2019, thực hiện xã hội hóa công đoạn lắp ráp vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại chiếm 60% tổng tầm giá vận chuyển, xử lý; đô thị bao cấp công đoạn lắp ráp vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hiểm chiếm 40% tổng chi phí vận chuyển, xử lý. xử lý chất thải công nghiệp

Từ ngày 1-6-2020 trở đi, thực hiện xã hội hóa đa số trong thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại công lập.

Thuê xử lý chất thải nguy hại, DN có phải giám sát quy trình?


Ông Phạm Đức Mạnh (Ninh Bình) dự định mở công ty, có phát sinh chất thải nguy nan nên đã ký hợp đồng với đơn vị có đủ năng lực xử lý rác thải nguy khốn. Qua sơ đồ Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của cửa hàng, ông Mạnh hỏi, sau khi có biên bản bàn giao rác thải nguy nan thì tập đoàn của ông có phải kiểm tra giám sát đường đi của rác thải hay quy trình xử lý rác của đơn vị mà tập đoàn của ông đã ký hợp đồng hay không?

Bộ khoáng sản và Môi trường trả lời việc này như sau:


Theo điều khoản tại Khoản 4, Điều 7 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu, trong giả dụ không tự tái tiêu dùng, tái chế, đồng xử lý, xử lý, thu hồi năng lượng từ chất thải nguy hại tại cơ sở, chủ nguồn thải chất thải gian nguy phải ký hợp đồng để chuyển giao chất thải nguy khốn với các cơ quan, cá nhân có giấy phép yêu thích.

Đồng thời, theo pháp luật tại Điều 7 Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải gian nguy, chủ nguồn thải chất thải gian nguy phải sử dụng chứng từ chất thải nguy nan sau mỗi lần chuyển giao chất thải gian nguy và sau thời hạn 6 tháng kể từ ngày chuyển giao chất thải nguy khốn nếu không chiếm được 2 liên sau cuối của chứng từ chất thải nguy khốn mà không có lý do thông minh bằng văn bản từ phía tập đoàn, cá nhân tiếp nhận chất thải nguy hiểm thì chủ nguồn thải chất thải nguy hại lên tiếng Sở khoáng sản và Môi trường hoặc Tổng cục Môi trường để kiểm tra, xử lý theo điều khoản của điều khoản.=> báo giá xử lý chất thải nguy hại

Trong khi, theo các pháp luật hiện hành, chủ nguồn thải chất thải nguy nan chẳng phải kiểm tra, giám sát quá trình vận chuyển hay quy trình công nghệ xử lý chất thải nguy nan của đơn vị xử lý chất thải nguy khốn.