thiết bị mầm non hà vũ Một trong những điểm mạnh Chuẩn hiệu trưởng trường mầm non mới là lấy sự vững mạnh của trẻ làm trung tâm trong thành lập chuẩn. Đây là cách tiếp cận tiên tiến trong quản lý giáo dục nói chung, trong quản lý trường mầm non nói riêng.Báo GD&TĐ đã thảo luận với PGS.TS Đặng Thị Thanh Huyền, giảng viên cao cấp Học viện Quản lý giáo dục, Trưởng nhóm nghiên cứu thành lập Chuẩn hiệu trưởng trường mầm non về những điểm mới trong dự thảo lần này.

Ưu tiên sự vững mạnh của trẻThưa PGS. TS Đặng Thị Thanh Huyền, bà có thể cho biết những điểm mới trong việc thành lập chuẩn hiệu trưởng trường mầm non là gì?

- Theo cách tiếp cận truyền thống, mọi động tác của nhà quản lý trường mầm non đều có pháp luật, dạy bảo cụ thể, quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình của nhà trường rất thấp, trong đó trẻ được coi là một trong các đối tượng của hành động quản lý như quản lý nhân sự, quản lý tài chính, quản lý hoạt động nuôi dưỡng, chú tâm, giáo dục trẻ (của giáo viên, nhân viên), quản lý con nít, quản lý hành chính và sơ đồ thông tin…

Lấy trẻ làm trung tâm trong quản lý trường mầm non coi sự vững mạnh về thể chất, xã hội, tình cảm, thẩm mỹ, trí tuệ, nhân cách của trẻ là mục tiêu của hầu hết các hành động quản lý nhà trường có thể coi sự vững mạnh của trẻ là cái đích mà mọi năng lực chỉ đạo và quản lý trường mầm non phải đạt được thông qua các tác động quản lý nhà trường một cách tự chủ hơn, trách nhiệm giải trình cao hơn.


Với cách tiếp cận lấy trẻ làm trung tâm, chuẩn hiệu trưởng trường mầm non có ba điểm mới quan trọng như sau:


Thứ nhất, Coi sự vững mạnh của trẻ là thước đo chiến thắng của hiệu trưởng. Chuẩn hiệu trưởng trường mầm non mới không coi quản lý trẻ chỉ là 1 năng lực của hiệu trưởng, mà sự lớn mạnh của trẻ là mục đích cần đạt của mọi năng lực của hiệu trưởng. Ở dự thảo Chuẩn hiệu trưởng trường mầm non không có tiêu chí riêng về “Quản lý con nít của nhà trường” (Tiêu chí này hiện đang được dùng trong chuẩn hiệu trưởng mầm non hiện hành, theo Thông tư số 17/2011 /TT-BGDĐT ngày 14/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).


=> thiết bị mầm non => Công ty sản xuất đồ chơi mầm non


PGS.TS Đặng Thị Thanh Huyền, giảng viên cao cấp Học viện Quản lý giáo dụcThứ hai, chuyển từ “quản lý” sang “quản trị” nhà trường. Có nhiều ý kiến bàn luận về sử dụng thuật ngữ “quản lý” hay “quản trị”. Trên thực tế hai thuật ngữ này có cùng bản chất, tuy nhiên thuật ngữ “quản lý” phổ biến được dùng trong quản lý Nhà nước, quản lý xã hội tầm vĩ mô, còn thuật ngữ “quản trị” thường dùng ở phạm vi nhỏ hơn đối với một tổ chức, một nhà phân phối.


Quản trị trường học là bằng cách nào để những người/nhóm người có thẩm quyền (thường là hội đồng) chỉ dẫn, giám sát các mục tiêu, giá trị của nhà trường thông qua các điều khoản, phương pháp và quy trình thực hiện.

Thứ ba, mục đích trọng tâm của chuẩn là “tăng trưởng năng lực của hiệu trưởng liên tục”

Chuẩn hiệu trưởng trường mầm non không hề là văn bản liệt kê các nhiệm vụ của hiệu trưởng được điều khoản ở các văn bản khác, mà là đưa ra các năng lực cốt lõi của hiệu trưởng trường mầm non để thực hiện các nhiệm vụ trong điều kiện tự chủ và bổn phận giải trình ngày càng ca

Trong đó mục đích của Chuẩn không hề để phân loại, so sánh hiệu trưởng nào giỏi hơn hay yếu hơn, mà chính yếu để hỗ trợ hiệu trưởng (hoặc vài người có nguyện vọng trở thành hiệu trưởng) tìm ra những “vùng lõm” về năng lực để tự học, tự bồi dưỡng, hoặc đăng ký để được tổ chức cấp trên bồi dưỡng hay, liên tiếp để có thể thực hiện tốt nhiệm vụ trong bối cảnh thay đổi giáo dục.

Vai trò của người quản trị trường học

Theo PGS, ở điểm mới thứ 2, bà có nói đến thuật ngữ “quản trị trường học”, vậy vai trò của người quản trị trường học trong Chuẩn mới được biểu hiện như thế nào?

- Quản trị trường học là công đoạn xây dựng và tập hợp các quy tắc, sơ đồ nhằm vận hành và kiểm soát đa số hành động của một nhà trường; là những phương cách để một vài người có thẩm quyền lãnh đạo chỉ dẫn và giám sát các mục tiêu và giá trị của nhà trường thông qua các chính sách và quy trình thực hiện.

Nhà quản trị trường học là người chịu nghĩa vụ trước nhà trường, cộng đồng và người học về sự tin cẩn, tính thích ứng và tốt nhất tầm giá quản lý thông qua việc phân chia nghĩa vụ, nguồn lực và kiểm soát tính hiệu lực và tốt nhất hành động của nhà trường.

Quản trị trường mầm non bao hàm các tác động như quản trị chiến lược nhà trường, quản trị công ty, quản trị nhân sự, quản trị các động tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ, quản trị tài chính, cơ sở vật chất, thành lập môi trường giáo dục, lớn mạnh quan hệ xã hội. Năng lực quản trị nhà trường có thể hiểu là năng lực làm việc với các công sở, cá nhân có trách nhiệm thành lập các định hướng lớn mạnh, cơ quan thực hiện và giám sát công đoạn lắp ráp, kết quả đạt được của nhà trường.

https://vitalk.vn/threads/ban-ban-gh...52318145848001
https://www.linkedin.com/pulse/mua-b...blog-mầm-non
https://thietbimamnon.top/danh-muc/d...non-ngoai-troi
https://thietbimamnon.top/danh-muc/ban-ghe-mam-non